Technologie

Jaké subjekty se podílejí na provozu mýtného systému v České republice?

Na implementaci a provozu mýtného systému se podílejí organizace na straně státu, generální dodavatel a jeho subdodavatelé. Jednotlivé subjekty včetně jejich funkcí jsou: Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR) Ministerstvo dopravy je v roli zadavatele, který od počátku projektu definuje strategii, zajišťuje nutnou legislativu pro provoz systému, navrhuje výši mýtných sazeb a komunikuje s Evropskou unií. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) Ředitelství silnic a dálnic ČR je jako příspěvková organizace podřízeno Ministerstvu dopravy. Je oficiálním provozovatelem mýtného systému. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Konečným příjemcem vybraného mýtného je Státní fond dopravní infrastruktury. Na jeho účty je převáděno veškeré Více …

Jaká část v mýtném systému registrovaných vozidel jezdí každý den po zpoplatněných silnicích?

Koncem roku 2013 bylo v mýtném systému registrováno celkem 686 tisíc vozidel. Po zpoplatněných komunikacích se každý pracovní den pohybovalo v průměru 56 tisíc vozidel, což je 8,2 % všech registrovaných vozidel. O víkendu klesá průměrný počet vozidel na 18 tisíc, což je 2,6 % všech registrovaných vozidel v mýtném systému. Z průměrných denních počtů unikátních vozidel v měsíci zaznamenaných systémem lze jasně sledovat sezónní výkyvy, obdobně jako například u výše výběru mýtného. Maximum vozidel zaznamenáváme vždy na jaře a na podzim.

Je možné obejít placení mýta?

K obejití mýtné povinnosti může dojít dvěma způsoby – neregistrováním se do systému elektronického mýtného auty podléhajícími mýtné povinnosti, nebo neoprávněnou manipulací s palubní jednotkou. Na zpoplatněných komunikacích jsou vozidla při průjezdu mýtnou branou detekována a rozpoznána. Pokud nedojde k úspěšné komunikaci s palubní jednotkou, je hlášení o vozidle zasláno k vyhodnocení do centrálního systému a následně předáno mobilnímu enforcementu – GŘC. Po potvrzení přestupku vzniká povinnost uhradit dlužné mýtné a je udělena pokuta za porušení mýtné povinnosti. V případě neoprávněné manipulace s palubní jednotkou je taktéž uložena pokuta a vzniká povinnost doplatit dlužné mýtné. Všechna vozidla nad 3,5 tuny Více …

Jaké jsou hlavní milníky vývoje mýtného systému v České republice?

Hlavní milníky historie systému: 5. 4. 2006: Zahájení prací na implementaci systému generálním dodavatelem, které následovaly po uzavření smlouvy dne 29. 3. 2006 a po výzvě k zahájení prací dne 31. 3. 2006. 1. 1. 2007: Zprovoznění Etapy 1 a zpoplatnění 968 km dálnic a rychlostních komunikací. Díky předregistraci vozidel do systému proběhlo spuštění systému bez větších zpoždění v obsluze řidičů na distribučních a kontaktních místech. 1. 1. 2008: Rozšíření zpoplatněné sítě o vybrané silnice I. třídy. Rozsah byl oproti původním plánům významně redukován, zpoplatněny byly úseky spojující dálniční síť s hraničními přechody a úseky, které by mohly sloužit k Více …

Existují evropské iniciativy v oblasti interoperability mýtných systémů?

Ano, existují. Vyjma iniciativy EETS existuje možnost použití jedné OBU jednotky ve Francii, Španělsku a Portugalsku. Jedna OBU jednotka je použitelná na zpoplatněných úsecích v Dánsku, Švédsku, Norsku a nově také v Německu a Rakousku (EasyGo+). Existuje i interoperabilita mezi rakouským a švýcarským mýtným systémem. V neposlední řadě je od 1. 9. 2011 zprovozněná interoperabilita TOLL2GO, kdy je možné s OBU jednotkou německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Zatím poslední iniciativa se nazývá REETS.  Jedná se o Regionální evropskou službu elektronického mýtného. Jde o analýzu smluvních, procedurálních a technických otázek za účelem vypracování doporučení a konkrétního řešení, které povede k zavedení EETS. K této iniciativě se přihlásilo sedm Více …

Jak funguje vymáhání mýtné povinnosti?

Povinnost platit mýto je dána Zákonem o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Pokud vozidlo povinné platit mýto projede mýtným úsekem, aniž by došlo k jeho zaplacení, vzniká mýtný dluh a současně mu hrozí pokuta. Kontroly vozidel na silnicích provádí Celní úřad, ale je k tomu oprávněna také Policie ČR, která za některá provinění může na místě udělit blokovou pokutu. Celní úřad je pak i výkonným orgánem státní správy, tzn. že projednává správní delikty vůči mýtnému systému. Celní správa i Policie ČR jsou po novelizaci výše uvedeného zákona oprávněni vybírat kauci ve výši 5 000 – 50 000 Kč. Tuto lze uplatnit Více …

Kolik mýtných jednotek dnes nákladní vozidlo projíždějící napříč Evropou potřebuje?

K listopadu 2013 bylo v Evropě v provozu 13 národních elektronických mýtných systémů, které vyžadují použití OBU jednotky. Většina z nich neumožňuje použití OBU jednotky v jiném než „domácím“ mýtném systému. Řidiči jsou tak nuceni být registrováni ve všech systémech a vozit ve vozidle příslušnou OBU jednotku. Jako modelový případ budeme uvažovat nákladní vozidlo, které jezdí pravidelně mezi Slovenskem a Portugalskem. Na této trase vozidlo projede 6 států.  Od července 2013 potřebuje pro tuto trasu minimálně 4 OBU jednotky. (slovenskou, českou, německou a může použít společnou OBU pro Francii, Španělsko a Portugalsko).

Proč je elektronické mýto efektivnější než klasické manuální mýto?

Manuální výběr mýtného je založen na výběru plateb na fyzických mýtnicích v hotovosti, či bezhotovostně. V praxi musí uživatel pozemní komunikace projet místem s bariérou a přímo na něm zaplatit stanovenou částku mýtného pro určený zpoplatněný úsek (dopředu, nebo až zpětně po projetí). Manuální systémy mýtného kladou značné nároky na pracovní sílu při nepřetržitém provozu a vysoké dopravně technické nároky na výstavbu a údržbu a počet mýtnic. Při plošném zavedení mýtného, nebo v případech hustší sítě pozemních komunikací s více vjezdy a výjezdy se prakticky nepoužívají  a když ano, tak minimálně jeden jízdní pruh je určen pro registrovaná vozidla s OBU, nebo Více …