Jak jsou stanovovány sazby při optimalizaci mýtného systému pro finanční výnos?

Základním cílem optimalizace mýtného systému pro výnos je pokrýt náklady životního cyklu komunikace. Tedy nejen investiční náklady při výstavbě, ale i provoz (např. řízení dopravy, zimní údržba apod.), náklady na opravy a údržbu i větší rekonstrukce. Východiskem pro stanovení sazeb je Směrnice 1999/62/ES ve znění změn Směrnice 2006/38/ES, která stanovuje, jaké náklady mohou být do nákladů životního cyklu započteny.

Sazby jsou proto stanovovány dle nákladů životního cyklu komunikace a předpokládané intenzity dopravy na příslušném úseku. Pokud chce provozovatel pro různé typy vozidel stanovit rozdílné sazby (např. dle hmotnosti, či počtu náprav), musí uvažovat i podíl těchto typů vozidel na dopravním výkonu a kalkulovat váženou průměrnou sazbu.