Jaké subjekty se podílejí na provozu mýtného systému v České republice?

Na implementaci a provozu mýtného systému se podílejí organizace na straně státu, generální dodavatel a jeho subdodavatelé. Jednotlivé subjekty včetně jejich funkcí jsou:

  • Ministerstvo dopravy České republiky (MD ČR)

Ministerstvo dopravy je v roli zadavatele, který od počátku projektu definuje strategii, zajišťuje nutnou legislativu pro provoz systému, navrhuje výši mýtných sazeb a komunikuje s Evropskou unií.

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)

Ředitelství silnic a dálnic ČR je jako příspěvková organizace podřízeno Ministerstvu dopravy. Je oficiálním provozovatelem mýtného systému.

  • Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Konečným příjemcem vybraného mýtného je Státní fond dopravní infrastruktury. Na jeho účty je převáděno veškeré vybrané mýtné bez jakýchkoli srážek.

  • Generální dodavatel (konsorcium Kapsch)

Konsorcium Kapsch je odpovědné za dodávku mýtného systému (která proběhla po etapách postupně od roku 2006) a do roku 2016 je technickým provozovatelem mýtného systému.

  • Subdodavatelé generálního dodavatele

Subdodavatelé vykonávají pro konsorcium Kapsch dodávky specializovaných komponent a souvisejících služeb (např. call centrum, bankovní služby apod.).

Mezi nejvýznamnější subdodavatele patří mimo skupinu Kapsch společnosti AŽD Praha, s.r.o., Cross Zlín, a.s., Československá obchodní banka, a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

  • Celní správa České republiky

Celní správa České republiky je v mýtném systému odpovědná za vynucování mýtné povinnosti, tzv. mobilní enforcement.

  • Projektový manažer (konsorcium společností Deloitte a Bovis Lend Lease)

Úkolem projektového manažera bylo poskytování poradenství zadavateli během výběrového řízení a následný dohled nad dodávkou projektu a celková koordinace implementační fáze, včetně řízení testování a akceptace.

  • Nezávislý auditor (CGI IT Czech Republic)

Auditor zajišťuje nezávislé měření účinnosti mýtného systému, která je jedním z klíčových parametrů smlouvy mezi provozovatelem a generálním dodavatelem.