SDT

Logo_SDT_RGB

Základním posláním Sdružení pro dopravní telematiku je aktivní a koordinovanou činností docílit urychleného rozvoje oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy a tím přinášet technické, ekonomické i ekologické přínosy národnímu hospodářství a členům sdružení.

Za tímto účelem SDT vyvíjí zejména tyto aktivity:

Vytváří informační platformu a poskytuje informační servis v oblasti dopravní telematiky pro výměnu informací mezi nejrůznějšími typy organizací (státní správa a veřejná samospráva, automobilový průmysl, dodavatelé technologií a služeb, komunikační operátoři, univerzity a výzkumná centra, systémoví integrátoři, dopravci, stavební společnosti).

Systematicky popularizuje svoji činnost v tuzemsku i v zahraničí a navazuje kontakty s obdobnými zahraničními organizacemi (ERTICO, ITS asociace atd.). Reprezentuje členskou základnu v Network of ITS National Associations (ITS Nationals).

Podporuje obchodní zájmy členů sdružení v zahraničí, formuje jednotnou tvář proexportní politiky českého telematického průmyslu. Zajišťuje společné prezentace v zahraničí.

Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace při řešení problému zaměstnanosti.

Navazuje nová partnerství, spolupracuje s jinými podnikatelskými svazy, hospodářskými komorami a sdruženími.

Zvyšuje vědomosti svých členů v oblasti harmonizace českých norem a norem EU v oblasti telematiky. Spolupracuje s gestory oboru telematika technické komise CEN278 a ISO204 a přenáší výsledky standardizace do praxe.

Působí jako integrační faktor ve všech druzích dopravy, zároveň pomáhá koordinovat činnosti a projekty ITS. Poskytuje členské základně poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v oboru dopravní telematiky. Spolupracuje na tvorbě expertních stanovisek.

Spolupracuje s orgány státní správy a veřejné samosprávy při rozvoji a podpoře výzkumných, vývojových a podnikatelských aktivit svých členů a na realizaci rozvojových plánů dotčených orgánů státní správy a samosprávy.

Členové Sdružení pro dopravní telematiku

Aktuální seznam členů Sdružení pro dopravní telematiku a VIP členů najdete na stránkách SDT.

Aktuální složení Prezidia:

Prezident: prof. Miroslav Svítek (děkan Fakulty dopravní ČVUT)

Viceprezident: Roman Srp (výkonný ředitel Sdružení pro dopravní telematiku)

Členové:

Jiří Bartoň (Rebut s.r.o.)

Karel Feix (Kapsch Telematic Services s.r.o.)

Tomáš Chlebničan (CHAPS spol. s.r.o.)

Jan Kotík (ČSAD SVT Praha, s.r.o.)

Jan Lamser (Československá obchodní banka, a.s.)

Lubomír Myslík (Sherlog Trace, a.s.)

Martin Pípa (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)

Juraj Rakovský (ČD-Telematika a.s.)

Jiří Řehák (ELTODO EG a.s.)

Vít Šubert (Telefónica Czech Republic, a. s.)

Ondřej Zaoral (Inoxive s.r.o.)

Pracovní skupiny Sdružení pro dopravní telematiku

Vedle pracovní skupiny pro elektronické mýtné, která je momentálně nejnovější pracovní skupinou sdružení, pracují v rámci SDT následující pracovní skupiny s několikaletou tradicí. Všechny pracovní skupiny jsou zaměřeny na příslušné odborné téma a jsou poradním orgánem Prezidia SDT.

Pracovní skupina "Digitální mapy a cestovní informace"
Pracovní skupina "Platební karty v dopravě"
Pracovní skupina "Kosmická spolupráce"
Pracovní skupina "Easy-OBU"