enforcement

Jaký je rozdíl ve vymáhání dlužného mýta u českých a zahraničních uživatelů/dopravců a proč tomu tak je?

Standardní proces vymáhání mýtného je spuštěn, pokud se jedná o registrovaného uživatele. Pokud není uživatel registrován v systému elektronického mýtného, provozovatel pomocí dostupných prostředků zjišťuje dlužný subjekt. Takto identifikované subjekty jsou vyzvány k zaplacení dlužného mýta. Na firmy nebo jednotlivce, které nelze dohledat v systémech, je nasazen mobilní enforcement. Rozdíl mezi zahraničím a Českou republikou je v tom, že v Čechách je předmětem vymáhání pouze dlužná mýtná transakce, což ve většině případů představuje relativně malou částku a provozovatel vozidla necítí potřebu si takto dlužné mýtné řešit proaktivně sám. V zahraničí je dlužné mýtné po nějaké době (např. v Rakousku po 5ti Více …

Jsou v provozních nákladech na mýtný systém zahrnuty i náklady na enforcement?

Součástí provozu mýta jsou i procesy, které sledují a kontrolují dodržování mýtné povinnosti, tzv. enforcement, a proto v provozních nákladech zahrnuté náklady na enforcement jsou. Jedná se zejména o náklady na identifikaci potenciálních neplatičů mýta, potvrzení porušení mýtné povinnosti centrem manuální validace a předání těchto vozidel mobilnímu enforcementu pro jejich následné stíhání.

Je možné obejít placení mýta?

K obejití mýtné povinnosti může dojít dvěma způsoby – neregistrováním se do systému elektronického mýtného auty podléhajícími mýtné povinnosti, nebo neoprávněnou manipulací s palubní jednotkou. Na zpoplatněných komunikacích jsou vozidla při průjezdu mýtnou branou detekována a rozpoznána. Pokud nedojde k úspěšné komunikaci s palubní jednotkou, je hlášení o vozidle zasláno k vyhodnocení do centrálního systému a následně předáno mobilnímu enforcementu – GŘC. Po potvrzení přestupku vzniká povinnost uhradit dlužné mýtné a je udělena pokuta za porušení mýtné povinnosti. V případě neoprávněné manipulace s palubní jednotkou je taktéž uložena pokuta a vzniká povinnost doplatit dlužné mýtné. Všechna vozidla nad 3,5 tuny Více …

Jak funguje vymáhání mýtné povinnosti?

Povinnost platit mýto je dána Zákonem o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Pokud vozidlo povinné platit mýto projede mýtným úsekem, aniž by došlo k jeho zaplacení, vzniká mýtný dluh a současně mu hrozí pokuta. Kontroly vozidel na silnicích provádí Celní úřad, ale je k tomu oprávněna také Policie ČR, která za některá provinění může na místě udělit blokovou pokutu. Celní úřad je pak i výkonným orgánem státní správy, tzn. že projednává správní delikty vůči mýtnému systému. Celní správa i Policie ČR jsou po novelizaci výše uvedeného zákona oprávněni vybírat kauci ve výši 5 000 – 50 000 Kč. Tuto lze uplatnit Více …