interoperabilita

Kde je možné použít palubní EasyGo+ jednotky?

Jedinou palubní jednotku s názvem EasyGo+ je možné použít v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku od 6. 11. 2013. Nová OBE v sobě uchovává větší množství pasportních informací o vozidle než její předchůdce EasyGo. Proto je zaručena plná interoperabilita ve výše uvedených zemích. Samozřejmostí je také plná kompatibilita s evropskou legislativou kolem Evropské služby elektronického mýtného (EETS). Interoperabilita konkrétně spočívá v možnosti použití jednotky AutoPASS, či BroBizz na zpoplatněných komunikacích v Norsku a Rakousku, na vybraných mostech ve Švédsku, Norsku a Dánsku a pro trajektové služby zejména mezi Dánskem a okolními státy (včetně Německa).

Jaký je rozdíl mezi technickou a smluvní interoperabilitou?

Tyto dvě interoperability lze definovat následujícím způsobem: Technická interoperabilita = využití jedné palubní jednotky ve více zemích, nicméně smluvní vztah i zúčtování mezi uživatelem a výběrčím mýtného zůstává dvojí, resp. několikanásobné. Smluvní interoperabilita = jedna jednotka pro více zemí, uživatel ji získává od poskytovatele, který zajistí smluvní vztahy a zúčtování s více výběrčími.

Jaký je rozdíl mezi bilaterální a multilaterální interoperabilitou?

Bilaterální interoperabilitu chápeme jako interoperabilitu mezi dvěma zpravidla sousedícími systémy. Za bilaterální interoperabilitu můžeme označit například systém TOLL2GO, ve kterém je možné s OBE německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Další příklad bilaterální spolupráce mýtných systémů nalezneme mezi Rakouskem a Švýcarskem. Jako příklad multilaterální či mnohostranné interoperability můžeme uvést systém EasyGo+ (nahrazuje předchozí systém EasyGo), kdy je možné s jedinou OBE projet země Rakousko, Dánsko, Švédsko a Norsko. V Evropě můžeme identifikovat ještě jednu multilaterální interoperabilní OBE, a to pro Francii, Španělsko a Portugalsko.

Jaký je rozdíl mezi EETS a REETS?

Oba projekty se zabývají zavedením multilaterální interoperability na území Evropy. Zatímco EETS (European Electronic Tolling Service) je koncept řešení interoperability zakotvený v evropském právu, REETS (Regional European Electronic Tolling Service) je skutečný projekt zaměřený na pilotní implementaci konceptu EETS ve vybraných evropských zemích.

Jaká jsou nejvýznamnější řešení bilaterální interoperability?

V současné době (léto 2014) fungují dvě nejvýznamnější bilaterální interoperability. U obou se shodou okolností jedná o jednosměrné interoperability. Jedná se konkrétně o interoperabilitu nazvanou Toll2Go. Vlastníkům německých OBE jednotek je umožněno jejich použití i na zpoplatněných komunikacích v Rakousku. Druhou možností je pak použití švýcarských OBE jednotek také při používání rakouských zpoplatněných komunikací.

Jaké státy se účastní projektu REETS?

Projektu REETS se na straně výběrčích mýtného (anglicky „Toll Chargers“) účastní odpovědné subjekty z Francie, Rakouska, Německa, Polska, Itálie, Španělska, Dánska a Švýcarska. Země s větším počtem výběrčích mýtného (zejména v podobě dálničních koncesionářů) jsou zastoupeni asociacemi (např. Francie – ASFA, Španělsko – AISCAT). Strana budoucích poskytovatelů EETS služeb (anglicky „EETS Provider“, v terminologii REETS projektu „Service Provider“) je reprezentována asociací AETIS. Česká republika jako výběrčí se projektu REETS neúčastní, na straně poskytovatelů je v asociaci AETIS aktivní společnost W.A.G. payment solutions, a.s.

Co je předmětem projektu REETS?

Projekt REETS analyzuje smluvní, procedurální a technické otázky za účelem vypracování doporučení a konkrétního řešení, které povede k zavedení EETS. Jeho cílem je přenést dosud technologický koncept EETS do ekonomické a vztahové reality provozovatelů mýtných systémů a budoucích poskytovatelů interoperabilních palubních jednotek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií skrze TEN-T s cílem urychlit zavedení EETS prostřednictvím povzbuzení dialogu mezi výběrčími mýtného a poskytovateli služeb.

Jak lze český mýtný systém integrovat v rámci Evropské unie?

Nejlepším způsobem integrace českého mýtného systému se jeví přihlášení se k iniciativě REETS, kde budou všechny náležitosti (např. procesní, smluvní a administrativní) průběžně vyřešeny. Česká republika by měla urychleně začít pracovat i na plnění závazků vůči Evropské službě elektronického mýtného (EETS), ke které se přihlásila. Po technologické stránce je nám nejbližší systém v Rakousku a Polsku. Vzhledem k použití mezinárodních standardů bude technologická stránka interoperability její jednodušší částí.

Existují evropské iniciativy v oblasti interoperability mýtných systémů?

Ano, existují. Vyjma iniciativy EETS existuje možnost použití jedné OBU jednotky ve Francii, Španělsku a Portugalsku. Jedna OBU jednotka je použitelná na zpoplatněných úsecích v Dánsku, Švédsku, Norsku a nově také v Německu a Rakousku (EasyGo+). Existuje i interoperabilita mezi rakouským a švýcarským mýtným systémem. V neposlední řadě je od 1. 9. 2011 zprovozněná interoperabilita TOLL2GO, kdy je možné s OBU jednotkou německého mýtného systému (Toll Collect) jezdit i v Rakousku. Zatím poslední iniciativa se nazývá REETS.  Jedná se o Regionální evropskou službu elektronického mýtného. Jde o analýzu smluvních, procedurálních a technických otázek za účelem vypracování doporučení a konkrétního řešení, které povede k zavedení EETS. K této iniciativě se přihlásilo sedm Více …