nařízení vlády

Je nutné měnit právní předpisy při zavádění mýtného systému na silnicích nižších tříd?

Z níže uvedeného detailního rozboru vyplývá, že případné zavedení mýtného systému na silnice nižších tříd vyžaduje minimálně změnu nařízení vlády a vyhlášky MD ČR. Pro vyloučení pochyb o ústavní konformitě systému by však bylo vhodné podrobněji prozkoumat otázku případné úpravy na úrovni zákona tak, aby stanovení poplatkové povinnosti odpovídalo i ústavnímu principu stanovenému v čl. 11 odst. 5 Listiny (poplatky jen na základě zákona) a čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR (který stanoví meze, za nichž smí správní orgány a orgány samosprávy vydávat právní předpisy).   Rozbor: Základní úpravu mýta na úrovni zákona obsahuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve Více …

Jaké legislativní dokumenty se týkají problematiky elektronického mýta?

Zpoplatnění pozemních komunikací se řídí následujícími směrnicemi Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutími Komise: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění Směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, Rozhodnutí Komise evropských společenství 2009/750/ES ze dne 6. října 2009 o definici Evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních Více …

Kdo stanovuje mýtné sazby a jakým způsobem jsou počítány?

V České republice jsou mýtné sazby stanovovány Nařízením vlády s limity definovanými evropskou Směrnicí 1999/62/ES ve znění změn Směrnice 2006/38/ES. Příloha směrnice nastavuje pravidla výpočtu mýtné sazby dle principu ekonomické návratnosti – přesně definuje položky, které mohou být zahrnuty do nákladů a metodický postup. Mýto obecně nesmí vynášet více, než jsou náklady na výstavbu, provoz a údržbu komunikace včetně běžných tržních nákladů financování a nákladů výběru samotného mýta.