optimalizace

Jak mohou být stanovovány sazby při optimalizaci mýtného systému k regulačním cílům?

Při stanovování sazeb s regulačním cílem je nutné nastavit sazby tak, aby jejich výše ovlivnila chování dopravců v souladu s cílem regulační politiky (prostřednictvím změny nákladů). Klíčovým parametrem je znalost míry, kterou změna sazeb ovlivňuje chování dopravců.  Nastavení mýtných sazeb s cílem regulovat dopravu je mnohem složitější úloha než nastavení sazeb pro „pouhé získání platby za použití infrastruktury“ (nastavení pro finanční výnos). Do hry totiž vstupuje behaviorální ekonomie v podobě stanovení takové výše sazby, která uživatele motivuje změnit své chování (tj. takovou sazbu, která dokáže změnit ekonomické motivace uživatele). Klíčovou se tak stává znalost elasticity poptávky po kapacitě infrastruktury. Budeme-li Více …

Jak jsou stanovovány sazby při optimalizaci mýtného systému pro finanční výnos?

Základním cílem optimalizace mýtného systému pro výnos je pokrýt náklady životního cyklu komunikace. Tedy nejen investiční náklady při výstavbě, ale i provoz (např. řízení dopravy, zimní údržba apod.), náklady na opravy a údržbu i větší rekonstrukce. Východiskem pro stanovení sazeb je Směrnice 1999/62/ES ve znění změn Směrnice 2006/38/ES, která stanovuje, jaké náklady mohou být do nákladů životního cyklu započteny. Sazby jsou proto stanovovány dle nákladů životního cyklu komunikace a předpokládané intenzity dopravy na příslušném úseku. Pokud chce provozovatel pro různé typy vozidel stanovit rozdílné sazby (např. dle hmotnosti, či počtu náprav), musí uvažovat i podíl těchto typů vozidel na dopravním výkonu a Více …