PPP

Jaké jsou nejčastější varianty pořizovacího modelu metodou PPP?

Pro partnerství soukromých a veřejných subjektů existuje množství modelů, které mohou správně využít odbornosti a zdrojů soukromého sektoru. Dle rozsahu zapojení soukromého partnera a míry alokace rizik mezi soukromý a veřejný sektor se rozlišují různé formy projektů.  Za základní modely PPP lze považovat: Operation & Maintenance (O&M): veřejný sektor odevzdá soukromému dodavateli soubor aktiv, které slouží k poskytování určité veřejné služby. Soukromý dodavatel se následně stará o provoz a údržbu této služby. Vlastnictví aktiv zůstává stále v rukou veřejného subjektu. Build –Operate – Transfer (BOT): soukromý partner zabezpečuje přípravu, realizaci a provoz i údržbu. Na základě zadání veřejného sektoru vybuduje Více …

Jakým způsobem pořídila Česká republika stávající mýtný systém?

Dodávka stávajícího mýtného systému byla pořízena de facto formou PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Dodavatel předal po vybudování mýtný systém do majetku státu. První splátku za dodávku systému vyfakturoval dodavatel po 6 měsících provozu systému (ve výši 25% ceny dodávky). Nutno poznamenat, že návratnost takto zaplacených investičních nákladů za pořízení systému byla dosažena výběrem mýtného za 9 měsíců jeho provozu. Dodaný systém byl postupně zaplacen dle stanoveného platebního kalendáře za 33 měsíců od dodání systému. V současné době dodavatel dle platné smlouvy, tj. do 31.12.2016 poskytuje služby provozu, údržby a obnovy mýtného systému, za které jsou ze strany státu Více …

Co znamená zkratka PPP?

Public Private Partnership (PPP) neboli veřejně soukromé partnerství představuje veřejnou službu, která je financovaná a provozovaná prostřednictvím partnerství mezi veřejnou organizací a jednou, nebo několika soukromými společnostmi. Jedná se tedy o smluvní vztah soukromého a veřejného subjektu, který ekonomicky co nejvýhodněji (na základě výsledku veřejné soutěže) zajistí službu, či zhotovení díla a jeho dlouhodobý provoz. Základními rysy tohoto vztahu je dlouhodobost, financování celého projektu, či jeho části soukromým kapitálem a v neposlední řadě rozdělení rizik spojených s projektem. Smluvním partnerem veřejného sektoru v rámci PPP je nejčastěji k tomuto účelu zřízená společnost (SPV, Special Purpose Vehicle). Tato společnost zodpovídá za Více …

Může být na pořízení mýtného systému využita metoda partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)?

Ano, může. Pořízení způsobem partnerství veřejného a soukromého sektoru je stále častější i u technologických celků a IT systémů. Lze tak samozřejmě pořídit a provozovat i mýtný systém. Příkladem může být německý satelitní systém společnosti TollCollect. PPP principy se na technologické celky aplikují stejným způsobem jako například na dálnice. Soukromý partner přebírá do své odpovědnosti některou z kombinací návrhu, stavby, provozu a financování. Současně přebírá od veřejného sektoru také přesně specifikovanou část rizik spojených s těmito aktivitami. Nicméně již pořizovací model současného systému nese prvky PPP. Systém odložených plateb umožnil státu hradit náklady na pořízení systému z mýtných výnosů (tj. Více …